h

BEGROTING 2019: ZES CONCRETE VOORSTELLEN

14 november 2018

BEGROTING 2019: ZES CONCRETE VOORSTELLEN

Foto: SP

Vanavond besprak de gemeenteraad van Schiedam de begroting voor 2019. De Schiedamse SP diende een zestal voorstellen in die moeten leiden tot een socialer, eerlijker en leefbaarder Schiedam. Maar liefst vijf van de zes voorstellen werden aangenomen door de gemeenteraad!
Bekijk hier de discussie en de stemmingen over alle voorstellen van alle partijen. Bekijk de bijlage onderaan dit bericht voor alle door de SP ingediende moties.

Het meest in het oog springende voorstel was de motie 'Stoeptegel eruit, plantje erin.' Schiedam kent veel versteende tuinen en gevels. Deze verstening heeft slechte gevolgen voor het milieu. De stad wordt warmer, er komt meer fijnstof in de lucht, regenwater kan niet goed weglopen en er is minder plek voor bijen en vlinders. En dat terwijl een klein beetje meer groen al al flinke positieve gevolgen heeft voor de waterberging, natuur, hittebestrijding en het tegengaan
van fijnstof! Met de actie stoeptegel eruit, plantje erin worden bewoners aangemoedigd hun stenen in te ruilen voor planten. In veel andere gemeentes, waaronder Leiden, Den Haag en Zoetermeer, bleek deze actie een groot succes! De SP is verheugd dat het voorstel in Schiedam een grote meerderheid haalde in de raad en dus is overgenomen.  

Het breedst gedragen voorstel was ons idee om de uitbuiting van huurders
door huisjesmelkers aan te pakken. Nog los van de grove schending van het huurdersrecht, vormt deze soort ondermijnende criminaliteit een groot risico wat betreft de veiligheid en leefbaarheid van een wijk. De SP stelde een aanpak voor
die zich richt op de daders, niet de slachtoffers. Met hogere boetes worden uitbuiters geraakt waar het pijn doet, in hun portemonnee. Het voorstel werd unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

Een derde motie had te maken met het toenemende aantal meldingen van
verwarde of kwetsbare personen, zowel bij politie, brandweer als LBB.
Deze diensten krijgen vanwege de aard van hun werk snel personen in beeld die minder snel zichtbaar worden voor psychische zorgverleners. De SP stelde voor een koppeling tussen de domeinen veiligheid en zorg te maken om zo sneller en doeltreffender te kunnen handelen bij meldingen over verwarde en kwetsbare personen. Natuurlijk vroegen we daarbij goed te onderzoeken hoe we deze kwetsbare mensen eerder in beeld kunnen krijgen en houden bij de partners in het domein zorg/welzijn alsook bij de partners bij LBB/Politie. Ons voorstel werd met slechts 2 stemmen tegen overgenomen.

Onlangs is er een landelijke campagne is gestart door het Longfonds, de Hartstichting en KWF Kankerbestrijding; ‘Op weg naar een rookvrije generatie’. De Schiedamse SP riep de gemeenteraad op deze actie te ondersteunen en aandacht te brengen bij beheerders/ eigenaren van speeltuinen, sportparken en scholen/ kindcentra en het gesprek aan te gaan met deze partners over het rookvrij maken van hun  voorziening. Ondanks een aantal rokers binnen de eigen fractie, is de Schiedamse SP blij dat ook dit voorstel werd overgenomen.

Verder diende de SP een voorstel in dat opriep tot meer en beter inzicht in de wachtlijsten voor jeugdzorg en jeugdhulp, welke wel ook werd aangenomen.

Als laatste, een voorstel om te komen tot een betere plannings- en  verantwoordingssystematiek zodat de gemeenteraad beter haar controlerende functie uit kan oefenen, werd helaas niet overgenomen. 

Reactie toevoegen

U bent hier