h

SCHIEDAM GEEFT GEEN INZICHT IN KOSTEN CORONACRISIS

27 augustus 2020

SCHIEDAM GEEFT GEEN INZICHT IN KOSTEN CORONACRISIS

Foto: SP

Tijdens de behandeling van de Jaarrekening 2019 in de gemeenteraadsvergadering van 7-7-2020 vroegen een aantal partijen, waaronder de SP, naar de (geschatte) kosten van de coronacrisis voor Schiedam.

De maatregelen die zowel landelijk als lokaal worden genomen kosten geld. Daar komt bij dat het met veel ondernemers slecht gaat en steeds meer mensen hun baan verliezen. De VNG liet onderzoeksbureau AEF ramingen maken naar de gemaakte kosten en gederfde inkomsten van gemeenten als gevolg van de coronamaatregelen. Die kosten raamt AEF voor 2020 op een bedrag tussen de 1,48 en 1,83 miljard euro. Mocht er een tweede coronagolf komen lopen de kosten op tussen de 2,26 en 2,78 miljard euro. Dit is zonder de bedragen voor de Tozo, GGD en Veiligheidsregio’s. Het college antwoordde dat er in het najaar een financieel verslag zou komen. Omdat gemeenten zoals Rotterdam en Vlaardingen wel een overzicht van deze kosten hebben en de afdeling financiën van de Gemeenete Vlaardingen zelfs een administratie ingericht heeft om de financiële impact op onderdelen van de organisatie te kunnen volgen hebben de SP en PvdA raadsvragen gesteld.

Schriftelijke vragen eerste raming financiële gevolgen van de coronacrisis in Schiedam

De uitbraak van het coronavirus heeft de levens van vele Schiedammers veranderd. Vragen als: blijf ik gezond, hoe haal ik het einde van de maand, hoe ga ik de komende maanden mijn huur en betalen en heb ik straks nog wel werk? Dit zijn vragen waar veel Schiedammers naarstig antwoord op zoeken.

 

Het college, de gemeente Schiedam heeft diverse maatregelen moeten nemen, moeten uitvoeren om een grote uitbraak in Schiedam te voorkomen. Zij heeft haar uiterste best gedaan de Schiedammer hierover te informeren. Daarnaast heeft de gemeente getracht de waar mogelijk de pijn te verzachten. Aan een aantal van deze noodzakelijke maatregels zijn kosten verbonden. In een onzekere tijd waar Schiedammers ternauwernood het hoofd boven water houden, behoefte hebben aan perspectief en zekerheid, is een vraag relevanter dan ooit: wat kunnen we doen om uit deze crisis te
komen?

 

Deze vraag komt op het moment dat veel gemeentes, waaronder Schiedam, voorbereidingen treffen voor de begroting van 2021. Een begroting waar een structureel tekort zich voordoet. De PvdA en SP zijn van mening dat dit jaar de aandacht vooral uit moet gaan het financieel gezond blijven van de gemeente Schiedam. Nu en in de toekomst.

Besluiten nemen met het oog op een financieel gezonde toekomst van Schiedam, betekent dat er inzicht moet zijn in de gevolgen van het coronavirus tot nu toe. Immers, meten is weten. Daarom stellen de PvdA Schiedam en de SP de volgende vragen aan het College van B&W:

 

1. Hoeveel minder, welk bedrag heeft Schiedam aan parkeerinkomsten ontvangen in de periode van 13 maart tot 1 juli 2020?
2. Hoeveel meer, ofwel wat is het bedrag van de waren de kosten voor afvalinzameling?
3. Wat zijn de kosten voor aanpassingen aan de openbare ruimte?
4. Hoeveel meer, ofwel wat is het bedrag van de kosten voor aanpassingen aan het OV/doelgroepenvervoer (waaronder leerlingvervoer)? Ongeveer 3000 Schiedammers hebben een beroep gedaan op de Tozo-regeling.
5. Welke organisatiekosten /overhead heeft Stroomopwaarts gemaakt om de TOZO en de aanvragen bijstandsuitkering te kunnen verwerken? Denk hierbij aan uitbreiding van personeel, huisvesting, ICT.
6. Hoeveel meer aanvragen voor een algemene bijstandsuitkering zijn ingediend in de periode 13 maart tot 1 juli in vergelijking met 2019?
7. Hoeveel minder Schiedammers zijn naar werk begeleid in de periode 13 maart tot 1 juli 2020 ten opzichte van 2019?
8. Hoeveel meer Schiedammers doen een beroep op de voedselbank, afgezet tegen dezelfde periode in 2019?
9. Hoeveel meer Schiedammers doen een beroep op armoederegelingen, afgezet tegen dezelfde periode in 2019?
10. Hoeveel meer Schiedammers doen een beroep op ondersteuning problematische schulden,
11. Hoeveel meer Schiedammers hebben een huurachterstand in de periode 13 maart tot 1 juli in vergelijking met 2019?

Graag zien wij deze vragen beantwoord
Petra Zwang, PvdA Schiedam
Theo Wijmans, SP
13 juli 2020

Het antwoordt van het college was teleurstellend. De financiële effecten van de coronacrisis zullen in de Berap 2020 geïnventariseerd worden en vervolgens wordt de uitkomst aan de gemeenteraad voorgelegd.
Daar waar andere gemeenten de vinger nauw aan de pols houden en gemeenteraden informeren moeten we in Schiedam tot het najaar wachten. Zeker met de grote projecten die op stapel staan is het heel belangrijk dat de gemeenteraad weet hoe de financiële vlag erbij staat. Het wordt onmogelijk om nu nog met iets in te stemmen als we niet weten hoe we er als Schiedam voorstaan.

U bent hier