h

SP BIJDRAGE BEGROTING 2020

13 november 2019

SP BIJDRAGE BEGROTING 2020

Foto: SP

De SP bedankt het college en iedereen die er aan mee heeft gewerkt voor de begroting 2020. Een begroting die ons nogal zorgen baart; we geven meer geld uit dan er binnenkomt, de solvabiliteitsratio schommelt meerjarig tussen de tien en vijftien procent waar de VNG adviseert niet beneden de 20% te komen, de weerstandscapaciteit is gedaald van 2 naar 1,3 en het kengetal netto schuldquote (schuld als percentage van inkomsten) zit meerjarig rond de 130%.En 130% is de maximale adviesgrens. We teren in op onze reserves.

Een aantal besparingen die de daling van erfpachtinkomsten moeten opvangen zijn onzeker of risico vol. Zo moeten we ons bij de IUPB aanpassingen afvragen of de herbeoordeling van onderhoudsstaat niet voor hogere kosten op langer termijn zorgen. De mogelijke besparing op de inkasso kosten is onzeker net zo als het versneld afstoten van de gemeentelijke vastgoed portefeuille.

Er zijn flinke overschrijdingen en we hebben een aantal openeinde regelingen zoals de WMO en Jeugdzorg. Vooral de Jeugdzorg is een punt van aandacht door de oplopende kosten en zoals vorige week bleek door oplopende wachtlijsten en jongeren die geen hulp en zorg krijgen.

Onlangs vernamen we van het college dat er 225.000 euro nodig is om het Schiedams armoede beleid intact te laten. Dit armoede beleid is zeker geen luxe met meer mensen dan het landelijk gemiddelde die moeten rondklomen van een uitkering, 1 op de 6 kinderen die in armoede leeft een grote groep mensen die langdurig in armoede leeft. Daarbij is er een groeiende groep daklozen waarvoor de noodopvang vol is.

Met de PvdA dient de SP daarom het amendement “Meer geld voor armoede beleid” (175.000 euro gereserveerd voor Nieuwe Energie voor Groenoord naar armoede beleid) in. Net als de motie “Rotterdam-pas voor iedereen” waarin we vragen om de Rotterdam-pas tegen gereduceerd tarief voor iedereen in de schuldhulp verlening beschikbaar te stellen.

Er staan in Schiedam grote projecten op stapel en de SP erkend de noodzaak voor een stad om te investeren. Echter nu de gemeentelijke financiën zo onder druk staan lijkt het ons toch beter om sommige projecten minder snel te laten lopen of uit te stellen zoals b.v. Nieuwe Energie voor Groenoord.

Zoals we bij de zomernota al opmerkten steunen we de ambities op gebied van de woningvoorraad. Wel willen we nogmaals vragen om gemengde buurten en om woningen voor de nog steeds groter wordende groep één- en tweepersoonshuishoudens. Ook willen we, door middel van een motie, het college vragen om regels op te stellen voor het bepreken van vakantieverhuur van woningen. Dit doet Rotterdam ook al en we vrezen een waterbed effect.

Op het gebied van duurzaamheid en milieu denken we dat er nog een slag gemaakt kan worden door een aanspreek- en steunpunt (loket) in te richten voor de ontwikkeling en ondersteuning van vrijwillige groeninitiatieven, gericht op het delen van kennis, kunde en materiaal. Vandaar dat we de motie “Groenloket” samen met de Fractie van Dijk indienen.

U bent hier