h

SP BIJDRAGE ZOMERNOTA 2020

4 juli 2019

SP BIJDRAGE ZOMERNOTA 2020

De SP dankt het college en iedereen die hier aan mee gewerkt heeft voor de zomernota 2020.
Een zomernota die ons tegenvalt wat betreft duidelijkheid. De opzet maakt het moeilijk om alles te herleiden naar het college programma en de bijbehorende potjes. Bij het lezen hiervan krijg je geen totaal beeld zoals bij de zomernota’s van het vorige college. De titel “vernieuwen door te blijven investeren” kan op steun van de SP rekenen.

Uit de Staat van de Stad blijken nog steeds lagere inkomens de stad in te stromen en midden- en hogere inkomens uit te stromen. Bovendien worden sociaaleconomisch zwakkere buurten zwakker en sociaaleconomische sterkere buurten sterker. Juist hierom pleit de SP al jarenlang voor gemengde buurten. Niet alleen met goedkope, middendure en dure woningen maar ook met woningen voor de steeds groter wordende groep één en twee persoonshuishoudens, zorg woningen enz. We kijken erg uit naar het Plan van Aanpak langer zelfstandig wonen. Het is belangrijk dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen maar dat moet ook wel mogelijk zijn.

De werkeloosheid daalt en het aantal arbeidsplaatsen in Schiedam groeit. Iets waar we blij mee zijn maar het aantal mensen dat van een uitkering moet leven is nog steeds hoger dan het landelijk gemiddelde. Net als het aantal mensen die in armoede leven. Waarbij we niet moeten vergeten dat werk vandaag de dag geen remedie tegen armoede is. Ook in Nederland, dus ook in Schiedam, neemt het aantal werkende armen toe. De SP is blij met intensivering van het armoede beleid hoewel we beseffen dat er veel mensen zijn waar de gemeente heel weinig voor kan doen. De SP wilt het college vragen, doormiddel van een motie, om de Rotterdam pas voor iedereen in de schuldhulpverlening voor een gereduceerd tarief ter beschikking te stellen. Nu gebeurd dit alleen op basis van inkomen waardoor mensen met een hoger inkomen die toch in de schuldhulpverlening zijn beland hiervoor niet in aanmerking komen.

Op gebied van duurzaamheid en milieu vinden we de voorstellen wat mager en vaag. Het gaat de SP er niet om dat we kunnen zeggen dat we nationale en internationale doelen halen maar het gaat ons erom dat onze leefomgeving schoon en veilig is, voor alles wat leeft. We begrijpen dat dit iets van de lange adem is waarbij je alle inwoners mee moet krijgen. Daarom verwachtten we een stip op de horizon met een pad daarna toe zelfs al is dat punt verder dan de uiterste houdbaarheids datum van dit college en deze raad. Omdat ieder beetje helpt dient de SP met groen links de moties “minder wegwerpplastic bij evenementen”en “die ballon gaat niet op in”.

Uiteraard zijn we blij dat het college zich inzet voor beter openbaar vervoer in de regio en onze stad. Beter voor milieu en het maakt een grote groep mensen mobieler, minder geïsoleerd.

Kunst en cultuur zijn belangrijk voor de stad en haar inwoners. Daarom heeft de SP op dit gebied twee moties:

  1. Motie kunst en cultuurvoucher Schiedam. Veel scholen bezoeken de ‘grote’ kunstinstellingen in Rotterdam terwijl ook in Schiedam op gebied van kunst en cultuur veel te beleven is. Om het bezoek aan instellingen in eigen stad te stimuleren vraagt de SP het college om een voucher in het leven te roepen dat gebruikt kan worden om Schiedamse kunst en cultuurinstellingen te bezoeken.
  2. Motie canon van de Schiedamse Kunst en Cultuur. Hiermee vragen we het college om het voortouw te nemen bij het opstellen van een canon van de Schiedamse kunst en cultuur. Dit om zowel Schiedammers als mensen van buiten de stad kennis te laten maken met Schiedamse kunst.

Tot slot nog iets over de financiële positie van Schiedam waar we ons zorgen om maken. Deze zomernota was niet sluitend voor de mei circulaire verscheen. De solvabiliteitsratio is en blijft lager dan dat de VNG advisseerd. Er lijkt weinig te worden gespaard en geen buffer te worden opgebouwd. Onze gemeente wordt zo kwetsbaar voor onverwachte tegenslagen.

De SP zal daarom terughoudend zijn met het steunen van moties die (veel) geld kosten.

U bent hier