h

SP BIJDRAGE BEGROTING 2018

9 november 2017

SP BIJDRAGE BEGROTING 2018

De SP dankt het college en iedereen die hier aan meegewerkt heeft voor de laatste begroting van dit college. Het stuk is weer beter leesbaar. En een goede financiële vertaling van de zomernota. Het enige dat afwijkt van de zomernota is extra geld voor woningbouw. Iets waar we goed mee kunnen leven.

Het belangrijkste punt van de SP bij het aantreden van dit college was het in goede banen leiden van de decentralisaties. We kunnen concluderen dat wat onze gemeente betreft dit gelukt is. Wat niet inhoud dat er geen mensen in de knel zitten. De transities zijn nu de uitdaging.

Een groep mensen die het financieel moeilijk hebben is de groep met een inkomen net boven de 120% van de bijstandsnorm. De gemeente mag als gevolg van landelijke regels weinig tot niets voor deze mensen doen. Het aantal werkelozen ligt in Schiedam nog steeds boven het landelijk gemiddelde wat bijdraagt aan de armoede. Ook leeft 1 op de 6 kinderen in onze gemeente in armoede. Dit ondanks ons uitgebreide armoede beleid.

Uit de recente evaluatie van het vrij reizen voor minima blijkt dit een succes te zijn. Daarom vraagt de SP, met alle andere partijen door middel van een motie, het college om te onderzoeken of het mogelijk is om deze regeling die op 1 april afloopt te verlengen zodat een nieuw college hier een definitief besluit over kan nemen.

Op gebied van woningbouw zou de SP graag zien dat er bij ieder nieuw project voor verschillende groepen gebouwd wordt; jong, oud, begeleid wonen, hoge-, midde- en lage inkomens, grond gebonden woningen en appartementen. We zijn blij met de woningen voor studenten die gerealiseerd zijn en kantoorpanden die zijn omgebouwd tot woningen. Maar er moet nog veel gebeuren op het gebied van wonen. Veel vooral goedkope woningen zijn in slechte staat. Het is daarom goed dat er prestatie afspraken met Woonplus gemaakt zijn. Ook moeten we er wel rekening mee houden dat nog steeds hoge- en midden inkomens de stad verlaten en er een instroom is van lage inkomens.

Over de aandacht voor duurzaamheid zijn we tevreden. Afval the challenge is goed toegesneden op de Schiedamse maat. Echter nu blijkt uit onderzoek van het Centraal Plan Bureau dat een grote hoeveelheid van het gesorteerde en ingezamelde plastic alsnog in de verbrandingsoven belandt; en dat het effect van gescheiden inzamelen nogal bescheiden is. Daarom vragen we, met enkele andere partijen, het college te onderzoeken of dit ook voor het ingezamelde plastic in Schiedam geldt.

Ook over de inzet voor de binnenstad en economie is de SP tevreden. De basis is gelegd voor goede verhoudingen met ondernemers. We hopen dat hierdoor de afname van het aantal banen in Schiedam een halt wordt toegeroepen.

De stadspromotie werpt voorzichtig zijn eerste vruchten af. Dit blijkt onder andere uit de grote stroom Chinese toeristen die afgelopen zomer onze stad bezochten. Er worden steeds meer evenementen georganiseerd. Daar zouden nog meer bezoekers van buiten op af kunnen komen. Daarom dienen we samen met enkele andere partijen de motie “Waar is Schiedam” in om automobilisten attent te maken op Schiedam. Wij als SP willen het college vragen om er bij de RET op aan te dringen dat er aandacht aan Schiedam wordt besteed. Nu wordt er in de metro en tram in Rotterdam omgeroepen als er bij de halte een ziekenhuis of museum is. Kan er dan in Schiedam omgeroepen worden dat hier de historische binnenstad is of het Stedelijk Museum Schiedam.

Veel is in deze periode in gang gezet maar is nog niet af. We hopen dat het volgende college verder gaat met wat nu op gang is gekomen.

Ondanks de gezonde financiële situatie van Schiedam zal de SP, met oog op de taken die ons nog wachten, terughoudend zijn met het steunen van moties die geld kosten.

U bent hier