h

SP BIJDRAGE ZOMERNOTA 2018

2 juli 2017

SP BIJDRAGE ZOMERNOTA 2018

De SP bedankt het college voor haar laatste zomernota. Aan de hand van het Kompas 2014-2018 zou men kunnen aflezen hoe succesvol dit college is.

Reëler is het om naar de Staat van de Stad te kijken. Daarin lezen we hoe het met de Schiedammers gaat. Gelukkig staan daar veel positieve punten in. Op gebied van primair – en voortgezetonderwijs, minder school uitval, beter schoolprestaties. Er is een stijgende waardering van de inwoners voor de kwaliteit van de openbare ruimte. Een verhoging van het veiligheidsgevoel van de mensen en een afname van criminaliteit.

Echter zijn er ook een aantal punten van zorg. Zoals een groot aantal mensen dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering. Een werkeloosheid die boven het landelijk gemiddelde ligt. Een groot aantal van onze inwoners dat in armoede leeft en helaas zijn dat niet alleen werkzoekenden. Ook in Nederland en dus ook in Schiedam groeit het aantal werkende armen. Als gemeente mag je alleen iets doen voor inwoners met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau. Maar ook de groep een inkomen net boven deze grens heeft zit erg in de knel. De SP verzoekt het college om in Den Haag aandacht te vragen voor armoede en deze groep in het bijzonder. Net als voor de 1 op de 6 kinderen die nog steeds in armoede leven. In Schiedam worden er afspraken met Stroomopwaarts gemaakt over de uitstroom uit de bijstand maar in onze hele regio ligt de werkeloosheid boven het landelijk gemiddelde. Dus als Stroomopwaarts mensen uit de bijstand haalt waar blijven die mensen dan?

Een ander punt van zorg is de woningvoorraad. Meer nog de instroom van mensen met lage inkomens en de uitstroom van midden- en hoge inkomens uit Schiedam. Nog steeds vertrekken er meer mensen met midden en hoge inkomens uit de stad dan er binnen komen. En vestigen zich meer mensen met lage inkomens in de stad. Willen we onze voorzieningen overeind houden en ons armoede beleid intact houden moeten we de midden en hoge inkomens binnen Schiedam houden. Waarmee niet gezegd is dat er geen bereikbare woningen meer moeten worden gebouwd. In tegendeel, als gevolg van de crisis kunnen er meer mensen zich alleen een goedkope woning permitteren. En die goedkope woningen moeten niet op één plek worden gebouwd. De SP pleit voor gemeleerde buurten. Duurzame wijken waar het voor iedereen goed wonen is. Bijvoorbeeld zoals de nieuwe wijk Harga. Ook willen we dat er in ieder segment gebouwd wordt voor zowel jong als oud. Net als voor de groeiende groep één en twee persoonshuishoudens. Misschien kan het college onderzoeken wat het effect is van gemeleerde buurten ten opzichte van die met een éénzijdige samenstelling.

Ook een punt van zorg is de toenemende zorgvraag. Die wordt nog enigszins afgeremd door een grote instroom van jongeren in de stad maar vraagt toch om de nodige inspanningen en financiën. Preventief werken via de WOT’s kan veel leed voorkomen en kosten besparen. De decentralisaties zijn achter de rug, nu is het tijd voor de transformatie. Omdat we nog niet weten hoe dit gaat uitpakken is voorzichtigheid geboden.

Eveneens een punt van zorg is de afname van werkgelegenheid in Schiedam. De investeringen in de economie en binnenstad juichen we toe. Nu wachten we nog op een integraal plan voor de Hof van Spaland en omgeving.

Uit deze zomernota blijkt dat de financiële situatie van Schiedam goed is. Toch zal de SP terughoudend zijn met het steunen van moties die geld kosten. De BUIG middelen worden minder, in de toekomst wordt de precario voor netwerken van NUTS bedrijven afgeschaft. Ook kan het nieuwe college het geld nog hard nodig hebben voor de transities in het sociale domein zo dat geen Schiedammer in de kou blijft staan.

Reactie toevoegen

U bent hier