h

welstandsnota

22 april 2016

welstandsnota

In de raadsvergadering van 12 april werd de nieuwe Welstandsnota voor Schiedam besproken.

Door andere regels en wetgeving is er behoefte om de Nota Architectuur en Welstand 2004-2010 te actualiseren.

Foto: SP
De SP fractie heeft voor de optie a - Schiedam geheel welstandvrij te verklaren gekozen.

Onze argumenten waren dat er almaar meer gemeenten grote delen of de hele stad welstandsvrij verklaren. Voorbeeld: Waalwijk, Oss, Arnhem, Amersfoort, Eindhoven, Raalte etc.

De eerste gemeente in Nederland die welstandsvrij (ver) bouwen toeliet was Boekel. Na jaren vrij bouwen zijn er geen misstanden of schendingen in stadsbeeld voorgekomen.

“Mensen weten heel goed dat ze gezien de waarde en verkoopbaarheid van hun huis, geen gekke dingen moeten uithalen. Bovendien blijkt keer op keer dat burgers er haast universeel beeld van “een mooi huis of straatbeeld “op nahouden.” (Aldus A. van der Vleuten medewerker VROM in Boekel).

Drijfveer achter het besluit om gemeente welstandsvrij te verklaren is minder regels, snellere procedures en meer verantwoordelijkheid voor de burgers.

De SP vindt het welstandsvrij verklaren van heel Schiedam mogelijk omdat de gemeente- en Rijksmonumenten onder Monumentenwet vallen en dit blijft zo, en dat historische kern, gebouwen die vallen onder beschermd stadsgezicht, beeldbepalende wegen en pleinen uitgezonderd zijn en blijven.

De SP vindt ook dat als we tegenwoordig als gemeente van de inwoners van Schiedam meer eigenverantwoordelijkheid, meer participatie en initiatieven vragen, dat we als gemeente iets tegenover mogen stellen, zoals minder regels, meer vrijheid en inspraak en meer vertrouwen in Schiedammers mogen hebben.

Helaas heeft de meerderheid van de raad beslist dat het niet wenselijk is geheel Schiedam welstandsvrij te verklaren.

U bent hier