h

SP BIJDRAGE BEGROTING 2016

12 november 2015

SP BIJDRAGE BEGROTING 2016

Lees hier de bijdrage van de SP tijdens het debat in de gemeenteraad over de begroting van 2016.

De SP bedankt het college en iedereen die heeft meegewerkt aan de duidelijke begroting 2016. Dit is de financiële uitwerking van de zomernota.

Wij, als SP, zijn blij dat we mede ons stempel op deze begroting hebben kunnen drukken met een reserve voor het sociale domein van 13 miljoen euro, het vrij reizen voor een grote groep minima, extra geld voor vernieuwing sociale woningvoorraad en leefbaarheid in Oost.

Wel willen we dat als er in bestaande buurten met goedkope woningen gevarieerd wordt gebouwd dat er ook bij de nieuwbouwprojecten een mix van duurdere en goedkopere woningen komen. Dat was bij recente projecten zoals Oranjeburgh en Over het Water niet het geval. En dreigt ook bij komende projecten niet te gebeuren iets wat in strijd is met de Woonvisie.

Wat de SP betreft klopt de uitwerking van de zomernota in deze begroting. Wel wachten we nog op de door het college beloofde evaluatie van het CBK. Zoals we in de zomernota al concludeerden is Schiedam financieel gezond met een algemene reserve van 24,3 miljoen euro en een risico reserve van 22,4 miljoen euro. Toch is er wel reden tot voorzichtigheid. Zoals in de begroting al genoemd wordt zorgden de aangenomen moties tijdens de zomernota voor een structureel nadeel van 553.000 euro. Daarbij is als gevolg van de recent opgemaakte liquiditeitenprognose 2016-2019, de begroting 2016 meerjarig gewijzigd. Waarbij ten opzichte van de zomernota er voor 2016 een blijvend nadelig effect is van 2,1 miljoen euro, 900.000 euro voor 2017 en 2 miljoen voor de jaren 2018 en 2019.

Ook invloeden van buitenaf kunnen nog een extra belasting worden voor de financiële positie van Schiedam. B.v. het aantal nieuwe banen dat achter blijft bij de verwachtingen of het aantal langdurig werklozen dat blijft stijgen. Het waterschap Delfland wilt de kwijtschelding van de waterschapsbelasting af schaffen; dan is er een hele grote kans dat er meer beroep op gemeentelijke fondsen wordt gedaan zoals de bijstand. Deze kwijtschelding is geen luxe maar voor de mensen waarvoor dit gebeurd een bittere noodzaak. Net zoals het kwijtschelden van de gemeentelijke heffingen dit is. Als gevolg van de crisis en de regeringsmaatregelen is het aantal mensen dat in armoede leeft de laatste jaren toegenomen.

En zoals we van de kindergemeenteraad leerden leeft één op de zes kinderen in onze stad in armoede. Ook reden waarom het nodig is een goed armoede beleid te voeren. In het kader hiervan vragen we het college te kijken naar ervaringsdeskundigen die, naar Belgisch voorbeeld, werken bij de sociale diensten en schuldhulpverlening en waarbij in België aantoonbaar goede resultaten zijn bereikt.

Er blijven een paar punten van zorg. Hoe reëel is het om te veronderstellen dat 80% van de Schiedammers met een hulpaanvraag binnen de drie decentralisaties wordt geholpen met inzet van eigen kracht en/of een algemene voorziening. Hieronder wordt ook het eigen netwerk verstaan. En juist het mobiliseren van de omgeving van de hulpvrager is één van de dingen die achter blijft bij de verwachtingen. En door het mobiliseren van de omgeving van de hulpvrager zou ook de meeste besparingen bereikt kunnen worden.

Ook bij het percentage Schiedammers dat in 2019 geacht wordt vrijwilligers werk te doen kun je vraagtekens zetten. Waarop is deze 30% gebaseerd en als het aantal al gehaald wordt waar doen die mensen dan vrijwilligers werk. Vrijwilligers doen werk dat ze leuk vinden of voor organisaties, instellingen, buurten waar ze een binding mee hebben. Dat laat zich niet makkelijk sturen. Dit alles met o.a. de kadernota duurzaamheid, de uitvoeringsnota sport die er nog aankomen.

Samen met alles wat Schiedam nog wilt op gebied van wonen; nog niet iedere Schiedammer woont in een veilige goed onderhouden woning en er zijn nog niet genoeg eengezinswoningen en woningen voor kleine huishoudens en jongeren, zorgt ervoor dat we, als SP, ondanks de goede financiële situatie voorzichtig zullen zijn met het steunen van moties en amendementen die de gemeente geld kosten.

U bent hier