h

verslag gemeenteraad

11 mei 2012

verslag gemeenteraad

Hier een verslag van de SP inbreng bij de gemeenteraad mbt de nieuwe burgemeester, de Visienota Schiedams maatwerk in het sociale domein en het Bestemmingsplan Oranjeburgh.

Nieuwe burgemeester

Deze maand was er een extra gemeenteraadsvergadering. De extra vergadering, die bijgewoond werd door de plaatsvervanger van de Commissaris van de Koningin, was om de profielschets voor de nieuwe burgemeester vast te stellen en om de vertrouwens commissie in te stellen.

Onder normale omstandigheden geeft de SP de voorkeur aan een ander soort burgemeester dan nu. De nieuwe burgemeester zal in de huidige situatie sterker leiding moeten geven aan de organisatie om de veranderingen goed door te voeren. Daarbij heeft het de voorkeur dat het iemand is met veel bestuurlijke ervaring en iemand die grote veranderingen kan doorvoeren.

Visienota Schiedams maatwerk in het sociale domein

Op de agenda van de reguliere gemeenteraadsvergadering was het belangrijkste punt de Visienota Schiedams maatwerk in het sociale domein. Een raamwerk dat uitgangspunt wordt voor verschillende raadsvoorstellen die te zijner tijd komen. Dit stuk is de noodzakelijke visie van het college op sociale domein na de enorme bezuinigingen en andere wetten en regels van de regering. De SP benadrukte in de raadsvergadering er tegen te zijn dat de inwoners van Schiedam (en heel Nederland) de rekening betalen van de crisis terwijl de veroorzakers niet aangepakt worden. Erger nog de salarissen en bonussen voor de top van het bedrijfsleven en de banken stijgen hard, alsof er niets aan de hand is. En daarom moeten werkende middenklassers en mensen met lage inkomens met minder genoegen nemen. Nog erger is dat werkelozen, chronisch zieken en mensen die om andere redenen (tijdelijk) niet voor zichzelf kunnen zorgen de rekening betalen.

Een pakket van taken komt van de rijksoverheid naar de gemeente zoals de begeleiding uit de AWBZ, passend onderwijs, jeugdzorg en ook de Wet Werken naar Vermogen zal extra taken voor de gemeente betekenen. Dit alles met minder budget. Natuurlijk kan er praktischer worden gewerkt en kunnen mensen en middelen efficiënter worden ingezet. Daar zijn we ook niet tegen. Waar we als SP wel op tegen zijn is gedwongen werken voor een uitkering. Iedereen die werkt moet minimaal het minimumloon verdienen. Ook zijn we bang dat het inzetten van vrijwilligers of werkelozen ten koste van reguliere banen gaan. Als gevolg van het regeringsbeleid zijn er al 100.000 werkelozen meer daar hoeven er op deze manier niet nog meer bijkomen. Als gevolg van het regeringsbeleid is het nodig om met meer vrijwilligers te gaan werken. Een solidaire samenleving waarin mensen naar elkaar omkijken daar pleit de SP al jaren voor. Maar nu willen partijen die de private sector hebben afgebroken en de individualistische maatschappij hebben gesticht dit opeens ook. Alleen maar als bezuiniging. Ook het werken met vrijwilligers vraagt van de overheid een sterke regierol waarbij opgepast moet worden dat de 3,5 miljoen mantelzorgers die er in Nederland volgens het Sociaal Cultureel Planbureau blijken te zijn niet nog meer belast worden. Veel van deze mantelzorgers hebben het al heel zwaar. De zorg voor een familielid, vriend, kennis die gehandicapt of ernstig ziek is is al zwaar. Vaak komen daar financiele problemen bij als gevolg van extra kosten en van minder inkomen.

In de discussie was het triest te moeten vernemen dat de VVD niet weet wat mantelzorg inhoud. Het is echt anders dan op je kleinkinderen passen en regelmatig bij een familielid op bezoek gaan. Ook de opmerking van de VVD dat de SP regelmatig het regeringsbeleid bekritiseerd snijd weinig hout: als gevolg van dit kabinetsbeleid zitten we nu met deze bezuinigingen. Nog flauwer was de ‘vraag’ welke crisis de SP bedoelt. De huidige crisis, waarvan nu met veel gemak de ‘Grieken’ de schuld krijgen is dezelfde als onze vorige crisis. Banken hebben namelijk onverantwoordelijke grote leningen met Griekenland afgesloten en dat alleen omdat ze Griekenland vanwege de slechte financiele situatie een hoge rente konden vragen.

Bestemmingsplan Oranjeburgh

Een ander agenda punt waar we als SP inbreng hadden was het Bestemmingsplan Oranjeburgh. Als gevolg van de financiele verliezen heeft het college besloten te optimaliseren. Dit betekend alles er uit halen wat mogelijk is. Het gevolg hiervan is dat de 20% goedkope (koop) woningen niet doorgaan. De SP is hier op tegen. Dit was ooit afgesproken. En als we willen dat er geen buurten met een eenzijdige bevolkingssamenstelling zijn moet daaraan gewerkt worden. Na Sveaparken, Over het water nu Oranjeburgh waar geen sociale woningbouw komt leidt dit tot het logische gevolg dat straks toch weer de sociale woningbouw ergens bij elkaar neergezet wordt. Dan zal Leefbaar Schiedam/Schiedam Actief, die kritiek op de SP had omdat wij vasthouden aan goedkope woningen in dit project, met andere rechtse partijen weer klagen dat er getto vorming ontstaat. De SP was eerst van mening dat de gemeente het verlies moest nemen en het oorspronkelijke plan voor Oranjeburgh uitvoeren. Het feit dat we als gemeente nu zoveel geld te kort komen (zie vorig onderwerp) heeft ons doen besluiten op financiele gronden in te stemmen met het bestemmingsplan in te stemmen. Het geld moet nu beter besteed worden.

U bent hier