h

Cultuurborrel: speech van Ivana Urbankova

22 februari 2010

Cultuurborrel: speech van Ivana Urbankova

Ivana Urbankova

Namens de SP heeft Ivana Urbankova mee gedaan aan een cultuurborrel/ontmoeting met lijsttrekkers/woordvoerders over de plaats van de cultuur in Schiedam. Georganiseert door Stichting 't Huis te Poort. Haar speech:

Allereerst wil ik de organisatie van deze cultuurborrel bedanken voor een spreektijd van maar liefst 6 minuten, zodat niet alles met een paar kreten moet worden afgedaan.

Cultuur wordt omschreven als een stelsel van waarden, ideeën, opvattingen en beelden die door mensen over de werkelijkheid gevormd worden. Een goed en actief cultuurbeleid maakt het mogelijk om gevoelens en inzichten uit te drukken en het kunnen waarderen van andermans inzichten.
Omdat cultuur de inzichten en betekennissen van de werkelijkheid zichtbaar maakt is dit van groot belang voor de samenleving en nog belangrijker is de uitwisseling van indrukken en ideeën.

Het is duidelijk dat al vele duizenden jaren geleden de mens probeerde zijn leven te veraangenamen, mooier te maken en vooral te begrijpen. Daarom verzon men muziek, dans en schilderingen en dat niet alleen om iets moois te hebben maar hoofdzakelijk om gevoelens en ideeën te delen en vragen die men had over hoe de wereld in elkaar zit te beantwoorden.
Doormiddel van de kunst kan je dus zaken meedelen en vooral delen met anderen.

Kunst en cultuur zijn geen geïsoleerde instituten maar zijn, of zouden moeten zijn, breed ingebed in de maatschappij en hebben altijd raakvlakken met andere sectoren zoals b.v. onderwijs, recreatie, stadsvernieuwing en wetenschap. Men verwacht van de cultuursector dat het ook andere doelen dient dan alleen zichzelf.

In onze tegenwoordige samenleving zien we echter dat de alles overheersende rol van de markt steeds meer grip krijgt op de cultuursector. Als alleen financieel-economische motieven voorop staan leidt dit onvermijdelijk enerzijds tot verschraling van het aanbod en anderzijds tot ongelijkheid en uitsluiting. Kunst heeft als zingevend medium een intrinsieke waarde en heeft niets te maken met kijkcijfers en bezoekers aantallen.

Aan de andere kant is het echter ook zo dat goed cultuurbeleid en het faciliteren van kunstuitingen een stad economisch vooruit kan helpen; we zien dat in San Francisco, Barcelona en meer recentelijk in Berlijn waar beeldend kunstenaars uit West en Oost Europa zijn neergestreken en Berlijn tot een bruisende stad maken waar van alles te doen is en gebeurt. Nou is Schiedam geen Berlijn, Schiedam is een kleine stad maar zij hoeft zich niet kleinsteeds op te stellen.

Bij vele politieke partijen is de kunst ondergeschoven kindje maar niet bij de SP.
De SP ziet kunst als belangrijk tegenwicht tegen de oprukkende vercommercialisering van de samenleving. Serieuze aandacht voor kunst en cultuur betekent serieuze aandacht voor de manier waarop wij met elkaar omgaan en hoe we ideeën uitwisselen. Hierbij is er plaats voor zowel amateuristische en professionele kunst. Burgers moeten meer betrokken worden bij de totstandkoming van kunst in openbare ruimten. Vooral jongeren verdienen daarbij onze aandacht. Dat scholen, ook middelbare van het ene pretpark naar het andere gaan op schoolreis maar met hun leerlingen nog nooit een museum hebben bezocht vind ik ronduit ergerlijk. Opvoeders zouden jongen mensen juist zo vroeg mogelijk in contact moeten brengen met cultuur in de meest brede zin.

Cultuur en kunst is een te belangrijk goed om het alleen aan de politici over te laten. Kunstenaars en alle die zich betrokken voelen moeten mee kunnen praten en denken.

En laten wij op onze zaak letten want met ongeloof nam ik kennis van de standpunten van PVV,TON en Leefbaar Rotterdam die eigenlijk alle subsidies aan kunst en cultuur willen afschaffen !

Tot slot de ambities van de Socialistische partij die direct betrekking hebben op Schiedam:

- er moet eindelijk na zoveel jaren een goed onderkomen gevonden worden voor de Historische collectie; niet in een achterkamertje van een museum of in een toevallig leegstaand pandje dat in het bezit is van de gemeente

- de gemeente dient een fatsoenlijk accommodatiebeleid te voeren om te voorzien in ateliers en oefenruimten

- naast de gidsjes voor leuke en bijzondere winkels en horeca zou er een gidsje of kunstroute moeten komen dat langs de galeries, musea, openbare kunstwerken, b.v. in de Plantage, voert.

- verder zal er naar wegen gezocht moeten worden om de zgn. nieuwe Nederlanders, waaronder natuurlijk ook vele talentvolle mensen zijn, meer te betrekken bij het culturele leven in Schiedam

- scholen moeten vanuit de gemeente voldoende gesteund en geholpen worden om leerlingen in aanraking te brengen met kunst en cultuur in Schiedam

- we moeten op verstandige wijze omspringen met het cultureel erfgoed in de vorm van gebouwen en monumenten die we in Schiedam hebben

Samen met alle Schiedammers moeten we leren dat kunst er niet alleen is voor de elite, maar voor iedereen.

U bent hier