h

MW: Non-alcoholzone straks risico voor bewoners met biertje

6 december 2007

MW: Non-alcoholzone straks risico voor bewoners met biertje

Maasstad Weekbladen • door Kor Kegel • SP: niet nodig dat het voor hele stad geldt • Goedwillende personen mogen niet het slachtoffer worden van willekeur. Als bewoners voor hun deur een biertje drinken, moet dat kunnen. Dan mogen ze er niet door de politie op gewezen worden, dat ze in een non-alcoholzone wonen. Dat zou veel te ver gaan, vindt Sinne Tolsma.

Het gemeenteraadslid van de SP heeft er schriftelijke vragen over gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Hij verbaast zich er allereerst over dat het college op 13 november de hele stad Schiedam heeft aangewezen als non-alcoholzone, waar het verboden is in het openbaar alcohol te drinken of aangebroken flessen bij zich te hebben.

Volgens Tolsma is dat in strijd met de algemene wet bestuursrecht (Awb). Er moet een gerechtvaardigde vrees bestaan dat de openbare orde wordt aangetast, wil een gebied worden aangewezen tot non-alcoholzone. Het college moet dat kunnen aantonen. Maar het lijkt hem ondoenlijk dat het college kan aantonen dat er overal in de Jeneverstad vrees bestaat voor problemen. Een alcoholverbod moet zich beperken tot gebieden waar en dergelijke risico wel aanwezig is. De vereniging Nederlandse gemeente (VNG) is die mening ook toegedaan, zegt Sinne Tolsma.

Ook de PvdA trekt aan de bel. Aanleiding is het wijkoverleg Zuid van 19 november, waar aan de orde kwam dat als de hele stad een non-alcoholzone is, dat een cultuurbreuk kan betekenen in die wijken, waar bewoners het normaal vinden buiten op de stoep de avond door te brengen. In veel gevallen gaat het om bewoners van kleinere huizen zonder tuintje. Vooral in de Gorzen het Singelkwartier en het Westen zijn honderden bewoners het gewend om de avond door te brengen voor hun deur, met alle gezelligheid die erbij hoort. De SP en de PvdA vinden het niet de bedoeling, dat zij door de politie worden gesommeerd om naar binnen te gaan.

De politie in Zuid heeft wel aangegeven dat er niet strikt op gehandhaafd zal worden en ook de VVD heeft laten weten dat dat niet de bedoeling mag zijn, maar de SP fractie vindt dat de regelgeving geen verwarring mag wekken. Beter is het om de non-alcoholzones te beperken tot een aantal gebieden waar drinken in het openbaar werkelijk overlast geeft.

Artikel 3.4 van de Awb uit 1992 houdt in dat de nadelige gevolgen van een besluit niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot het doel. In dit geval is er geen evenredigheid meer tussen middel en doel, zegt Tolsma.

Het SP raadslid stuit op nog iets eigenaardigs. Het college heft besloten dat er voor evenementen vrijstelling kan worden verleend. Maar dat betekent volgens Tolsma een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), waar de gemeenteraad niet in gekend is. En het heeft ook gevolgen voor artikelen uit de APV, de door de gemeenteraad aan de burgemeester gemandateerd zijn. Mar het is niet aan het college om in die mandaten wijzigingen aan te brengen. Tolsma vraagt of het college geen toestemming aan de raad had moeten vragen- en waarom dat niet gebeurd is.

Sinne Tolsma wil zijn vragen vóór de gemeenteraadsvergadering van 20 december beantwoord hebben.

U bent hier