h

Procedure fouten!

22 oktober 2001

Procedure fouten!

College van burgemeester en wethouders
Stadserf 1
Schiedam

Schiedam, 22 oktober 2001

Schriftelijke vragen volgens art. 36 RvO

Geacht college,

In het Rotterdams Dagblad van 9 oktober 2001 gaf wethouder Hafkamp aan te verwachten dat de aanvang van bouw op het Land van Belofte in ieder geval niet meer in deze raadsperiode zal plaatsvinden.

De vertraging, zoals u ongetwijfeld weet, is onder andere veroorzaakt doordat de bouwvergunning is geschorst door de arrondissementsrechter. Als je het vonnis goed leest, was de vertraging niet nodig geweest. Het gaat om onvolkomenheden, die “muggenzifters” - zoals wethouder Hafkamp ze noemt - volop de gelegenheid geven om de boel naar believen te traineren. Buiten het feit dat er nu dankbaar gebruik wordt gemaakt van deze onvolkomenheden, speelt mee dat - net als bij de discussie over het ziekenhuis - er klaarblijkelijk sprake is van slechte communicatie. Volgens de eisers waren een aantal niet omvangrijke tegemoetkomingen voldoende geweest om het juridisch getouwtrek te voorkomen.

Uitgaande van “het gelijk” van de rechter heeft de gemeente een aantal handelingen “vergeten” in de procedure voor het Land van Belofte. Door deze fouten is de start van de bouw nu in ieder geval uitgesteld totdat er een uitspraak is in de nog lopende zaken van winkeliers tegen de gemeente en HBG. Het Nederlands recht kennende, laat deze uitspraak nog zeker een jaar op zich wachten. Gelezen de brief van de advocaat van de gemeente aan het arrondissementsparket in Rotterdam betekent dit een onverwachte kostenpost van in ieder geval 60.000 gulden per maand, in een jaar: 12 x 60.000 = 720 000 gulden.

1. Deelt het college de mening van de fracties van SP en CDA, dat deze problemen eenvoudig voorkomen hadden kunnen worden door meer secuur te werken bij de vergunningverlening en het doorlopen van RO-procedures? Kunt u uw antwoord duidelijk onderbouwen met argumenten waarom dit wel of niet zo is .

2. Welke stappen gaat het college ondernemen om te voorkomen dat dergelijke fouten bij andere RO- procedures nog eens gemaakt zullen worden?

3. Kunt u garanderen dat dergelijke fouten op dit moment niet ook in andere RO-procedures aan de orde zijn?

4. Kan het college inzicht geven in de totale kosten tot nu toe, veroorzaakt door de vertragingen in de bouw, en de effecten op het exploitatiesaldo.

5. Wat zijn de te verwachten kosten mocht de start van de bouw nog 3 maanden, een half jaar dan wel een jaar op zich laten wachten? Wat zijn de te verwachten effecten hiervan op het exploitatiesaldo van het Land van Belofte?

We rekenen op een spoedige schriftelijke beantwoording.

Met vriendelijke groet,

Yorick Haan (SP), Marijke Ruseler (CDA)

U bent hier