h

Brief aan Remkes

1 augustus 2001

Brief aan Remkes

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting
J. W. Remkes
Postbus 20951
2500 EZ Den Haag

Schiedam, 1 augustus 2001

Geachte meneer Remkes,

Ongetwijfeld hebben de corporatie Woonplus en de gemeente Schiedam u al op de hoogte gebracht van de plannen om de Schiedamse wijk Nieuwland ingrijpend te herstructureren. Naar ons idee hebben zij in de plannen een aantal punten over het hoofd gezien of bewust genegeerd. Wij willen deze punten, die wij al eerder bij corporatie en gemeente onder de aandacht hebben gebracht, nu ook bij u onder de aandacht brengen.

Inspraak
De wettelijke regelingen voor inspraak van bewoners en betrokkenen is naar ons idee gebrekkig verlopen, als er al sprake is van inspraak. Tot nog toe zijn de bewoners van de te slopen flats alleen geïnformeerd over de plannen en hebben ze nauwelijks de kans gehad om mee te praten over de toekomst van de wijk. Wel zijn er een aantal gemeentelijke "praatgroepen" die de plannen bespreken, maar de serieuze suggesties en opmerkingen uit deze groepen worden door de corporatie en de gemeente merendeels van tafel geveegd. De inbreng wordt nauwelijks serieus genomen.

In de wijk woont een grote groep allochtonen die het Nederlands niet beheerst. De plannenmakers zijn geenszins van plan deze mensen te betrekken bij de eigen toekomst. Er worden geen speciale folders gemaakt en bij de gesprekken over het vertrek uit de woning wordt geen tolk ingezet. De wethouder volkshuisvesting ging zelfs zo ver dat hij in de krant zei dat deze mensen maar Nederlands hadden moeten leren.

Recht op terugkeer
Volgens de wet op stads- en dorpsvernieuwing hebben bewoners van een buurt recht op terugkeer na renovatie of nieuwbouw. Zou het aantal terug te bouwen woningen al gelijk zijn aan de huidige aantallen, dan nog zou 80 procent van de woningen te duur zijn. Slechts 20 procent van de te bouwen woningen wordt gebouwd in de betaalbare huur. De rest van de woningen zijn koopwoningen waarvan slechts 20 procent betaalbaar is. In de rest van de wijk Nieuwland zijn vergelijkbare woningen te vinden, maar daarmee worden de bewoners van de sloopflats gedwongen om genoegen te nemen met een woning die niet aan de eisen van de tijd voldoet (juist een van de redenen om te willen slopen).

Volgens de Nota Stadsvernieuwing zouden de bewoners van de wijk er ook op vooruit moeten gaan. Nu ziet het er naar uit dat ze terecht zullen komen in gelijke woningen, waarbij ze voor elke verbetering van de woning via huurverhoging zullen moeten betalen.

De corporatie belooft dat niemand de wijk uithoeft die dat niet wil. Als 1151 woningen in twee fasen gesloopt worden moeten 1151 gezinnen opnieuw gehuisvest worden. Wij hebben het idee dat Woonplus er absoluut niet in zal slagen om voor al deze gezinnen passende vervangende woonruimte te zoeken.

Verhuiskostenvergoeding
In overleg met het Schiedams Overleg Bewonersorganisaties (SOBO) heeft de corporatie Woonplus een sociaal plan voor Schiedam geschreven. Dit sociaal plan geldt voor alle sloop in Schiedam en regelt rond sloop en gedwongen verhuizing. De meeste punten in dit plan zijn wettelijk voorgeschreven. Een punt verdient bijzondere aandacht: de verhuiskostenvergoeding. Woonplus biedt de vertrekkende een bedrag van 7.450,- gulden om de onkosten van de verhuizing te dekken. Volgens de berekeningen die de gemeente Den Haag hanteert zou je moeten uitkomen op een bedrag van 8.150,- gulden en volgens een recente berekening van de Woonbond en het NIBUD zou zelfs 10.000,- gulden een bedrag zijn dat nog aan de krappe kant is.

Ons is ook niet duidelijk of het SOBO met de aangesloten organisaties heeft overlegd en of de aangesloten organisaties de leden hebben geraadpleegd voordat het akkoord met Woonplus werd gesloten. Oftewel: namens wie heeft het SOBO dit akkoord gesloten.

Gouden eilandjes
Omdat in een keer een hele buurt met de grond gelijk gemaakt wordt en omdat er 80 procent koopwoningen wordt teruggebouwd ontstaat er een gouden eilandje in de wijk Nieuwland. Dit eilandje zal een verbetering zijn ten opzichte van wat er nu staat, maar draagt niet bij een betere wijk Nieuwland of een betere wijk Schiedam, anders dan in een verbetering van de gemiddelde cijfers. Natuurlijk is het prettig dat het gemiddelde inkomen stijgt, net als de gemiddelde koopkracht en dat het gemiddelde werkloosheidscijfer daalt. Natuurlijk is het goed dat we daarmee voldoen aan de eisen die de gemeente gesteld zijn in het kader van het grote-stedenbeleid. Voor de mensen zonder werk en de mensen met lage inkomens is de herstructurering geen oplossing van de problemen.

2e fase
De sloop zal plaatsvinden in twee fasen. Dit heeft ernstige gevolgen voor de leefbaarheid in de hele buurt. De leefbaarheid in het eerste deel wordt betrekkelijk kort aangetast, aangezien de sloop al eind volgend jaar moet plaatsvinden. De leefbaarheid in het tweede deel wordt aangetast vanaf het moment dat de sloop werd aangekondigd tot aan de datum van de sloop. Er zullen alleen nog tijdelijke huurcontracten worden afgesloten. De ervaring leert dat dat bewoners oplevert die het niet zo nauw nemen met normen en waarden en, erger nog, ook niet met wetten en regels.

Graag vernemen wij uw mening over de plannen van de corporatie en de gemeente en uw mening over onze kanttekeningen en opmerkingen.

Met vriendelijke groet,
Namens "Mondig Nieuwland"

Yorick Haan
Hoogstraat 19
3111 HB Schiedam

U bent hier