Gemeenteraadsverkiezingen 2018 SP Schiedam

Beter

Foto: SP

Met de SP in het gemeentebestuur heeft Schiedam de afgelopen jaren al grote stappen vooruit gemaakt. Toch er is er nog veel te doen.

“Schiedam staat nog grote uitdagingen te wachten op het gebied van werkeloosheid, armoede en zorg, Maar ook klimaatverandering en woningtekort zijn nieuwe vraagstukken. Daarvoor is een politiek nodig waarbij wordt samengewerkt en waarbij vooral verantwoordelijkheid wordt genomen.

De SP kijkt niet weg van deze vraagstukken, maar pakt deze opdracht met beide handen aan. Niet door over de hoofden van de Schiedammers heen te beslissen, maar juist samen met elkaar. Wij staan voor een continue dialoog, voor samenwerking en voor het opkomen van gezamenlijke belangen, niet alleen tijdens de verkiezingen maar juist ook daarna. Want samen maken we Schiedam beter!”

Klik hier voor de referendum-pagina of onze afdelingssite

Lijsttrekker: Hakan Küçük

Niet door over de hoofden van de Schiedammers heen beslissen, maar juist samen met elkaar. Want samen maken we Schiedam beter!

Ik ben geboren in Karaman (Turkije), getogen in Schiedam.Getrouwd en vader van 2 dochters en een zoon.

Ik werk als plaatwerker bij een bedrijf in het botlek gebied.
Naast mijn baan heb ik een HBO opleiding commerciele economie afgerond.

Niet persoonlijke carrière/ambities, maar plichtbesef voor het mogelijk maken van een betere wereld voor iedereen zijn mijn drijfveren om actief te zijn in de politiek.
Als samenleving staan wij met z'n allen voor grote uitdagingen wat als individu alleen niet te overbruggen zijn. In plaats van mensen tegenover elkaar te zetten moet er het besef van krachten bundelen, met elkaar de uitdagingen aan gaan en bij dragen aan een beter Schiedam leidend zijn.

Ik blijf mij inzetten voor gelijkwaardige, menswaardige en solidaire samenleving.

1. Hakan Küçük

Meer informatie

2. Sun Yoon van Dijk - van Leeuwen

Meer informatie

3. Theo Wijmans

Meer informatie

4. Ivana Van der Donk - Urbankova

Meer informatie

5. Hilda Van Holten

Meer informatie

6. Sander Berkouwer

Meer informatie

7. Astrid Scheffel

Meer informatie

8. Ali Tatli

Meer informatie

9. Ted Van Reij

Meer informatie

10. Alexander Van Steenderen

Meer Woningen

Er moeten veel meer (duurzame en levensloopvriendelijke) woningen worden bijgebouwd om de (regionale) woningnood te verminderen.

Toekomst- bestendige Woningen

Woningen moeten meer toekomstbestendig worden gemaakt vanwege vergrijzing en de noodzaak om te verduurzamen.

Tegen verruwing en polarisatie

Schiedam moet als diverse stad een voorbeeld worden voor andere grote steden door tegenwicht te bieden aan de toenemende verruwing en polarisatie in de samenleving.

Kleinschalige zorg

De uitvoering van de zorg kan kleinschaliger door bijvoorbeeld wijkzorgcentra op te zetten en eigen wijkzorgteams.

Moderne Democratie

We willen experimenteren met (digitale) raadplegingen of peilingen voer bepaalde dilemma’s waar de gemeenteraad een besluit over moet nemen.

Mobiliteit voor iedereen

Mobiliteit moet voor iedereen toegankelijk zijn. Voorzieningen zoals een argos-mobiel en gratis openbaar vervoer voor minima zetten we voort.

Strijd tegen de Armoede

Het armoedebeleid zetten we onverminderd voort, maar moet ook beschikbaar worden voor zzp’ers die formeel boven de armoedegrens vallen.

Eerlijke lastenverdeling

Er moet een groter deel van de totale gemeentelijke belastinginkomsten dan nu worden opgebracht door de meeste vermogenden.

Gevarieerde wijken

Om tweedeling te voorkomen moeten nieuwe woonwijken bestaan uit gevarieerde prijsklassen.

Stop afbraak sociale woningen

We stoppen met het verminderen van het aantal betaalbare (sociale) woningen.

Verkiezingsprogramma

Dit is onze verkiezingsvisie voor een Beter Schiedam. Een programma waarin menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit centraal staan.

Met de SP in het gemeentebestuur heeft Schiedam de afgelopen jaren al grote stappen vooruit gemaakt. Maar er is nog veel te doen. Lijsttrekker Hakan Kücük: “Schiedam staat nog grote uitdagingen te wachten op het gebied van werkeloosheid, armoede en zorg, Maar ook klimaatverandering en woningtekort zijn nieuwe vraagstukken. Daarvoor is een politiek nodig waarbij wordt samengewerkt en waarbij vooral verantwoordelijkheid wordt genomen. De SP kijkt niet weg van deze vraagstukken, maar pakt deze opdracht met beide handen aan. Niet door over de hoofden van de Schiedammers heen te beslissen, maar juist samen met elkaar. Wij staan voor een continue dialoog, voor samenwerking en voor het opkomen van gezamenlijke belangen, niet alleen tijdens de verkiezingen maar juist ook daarna. Want samen maken we Schiedam beter!”

Klik op een hoodstuk titel in de lijst links of download hier ons hele programma in één PDF document: "Beter Schiedam"

Blijf niet mokkend aan de kant staan
Stel een daad en toon je moed
Laat je woede hand in hand gaan
Met het goede dat je doet

Voorwoord

De SP staat voor een stad waarin menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit centraal staan. We hebben de afgelopen jaren met iedereen samengewerkt om dit ideaal dichterbij te brengen. In het gemeentebestuur zijn we er voorlopig in geslaagd om zowel de bezuinigingen als nieuwe taken vanuit het Rijk op zorg en inkomen op te vangen, zodat niemand erop achteruit ging. De woningbouw is uit het slop getrokken en er is meer geïnvesteerd in het vernieuwen van slechte woningen. Het achterstallig onderhoud in de buitenruimte is massaal onder handen genomen. Met ondernemers zijn de eerste stappen gezet naar het creëren van meer toekomstbestendige werkgelegenheid. Zij durven ook weer te investeren in o.a. het havengebied, nieuwe horeca en andere voorzieningen zoals een bioscoop. (zie voor alle resultaten hoofdstuk 13)
Schiedam staat helaas onverminderd voor grote uitdagingen, meer dan andere steden. Net als de grootste vier steden kent Schiedam een hoge werkeloosheid, veel armoede en mensen die zorg nodig hebben, veel slechte woningen, veel onveiligheid, enz. Daarnaast zijn er nieuwe vraagstukken die vragen om een antwoord, zoals klimaatverandering (wateroverlast), woningnood, duurzaamheid en de veranderingen door de digitalisering van de samenleving (bijv. opkomst internetwinkels).
Gelukkig zijn er ook kansen om in moeilijke omstandigheden toch flinke vooruitgang te boeken. Daarvoor is wel een andere politiek nodig. Een politiek waarbij wordt samengewerkt, iedereen gehoord wordt maar ook verantwoordelijkheid wordt genomen. Een politiek waarbij helder en transparant op democratische wijze keuzes worden gemaakt die breed draagvlak genieten. Dat kan ook niet anders willen we in een stad met zoveel verschillen in levensstijl, inkomen, achtergrond, geloofsovertuiging toch zorgen dat iedereen er op vooruit gaat. We blijven ook na de verkiezingen buren die gebruik maken van dezelfde winkels, scholen, openbare ruimte e.d. en met elkaar moeten leren samen te leven.
Helaas zien we in het huidige politieke systeem een andere beweging. Het vertrouwen in de traditionele manier van politiek bedrijven neemt af. We zien afkalvend partijlidmaatschap, een lage opkomst bij verkiezingen (zeker in Schiedam!) en polarisatie c.q. uitsluiting tussen bevolkingsgroepen. Het resultaat is politieke versplintering met vooral standpunten over waar (of wie) men tegen is, in plaats van een visie die iedereen vooruit helpt. Als we niet oppassen zit Schiedam (weer) in een situatie waarin de politiek vooral bezig is elkaar te bestrijden en het daadkrachtig aanpakken van problemen naar de achtergrond verdwijnt. De SP wil voorkomen dat het lot van de stad in handen valt van de markt of andere overheden doordat Schiedam zelf niet in staat is haar eigen toekomst te bepalen.
De SP staat voor een continue dialoog, samenwerking en opkomen voor gezamenlijke belangen, tijdens maar ook na de verkiezingen. Het systeem waarbij Schiedammers eens in de vier jaar hun stem mogen laten horen, maar vervolgens moeten afwachten welke maatregelen uiteindelijk worden uit onderhandeld, is achterhaald. Een nieuwe coalitie zou dan ook niet een dichtgetimmerd akkoord moeten sluiten, maar ruimte laten voor nieuwe inzichten en het betrekken van Schiedammers. Als SP presenteren we daarom een programma dat niet alleen zijn nut heeft bij mogelijke coalitieonderhandelingen, maar ook de basis vormt voor samenwerking met de stad de komende vier jaar. Samen maken we Schiedam beter!

Zorg van de toekomst

Zorg hoort kleinschalig, dicht bij huis en vooral door professionals te worden verleend. Helaas hebben opeenvolgende regeringen flinke bezuinigingen doorgevoerd en blijft de marktwerking onverminderd in stand. De werkdruk onder zorgpersoneel blijft hoog en wachtlijsten, met name in de jeugdzorg, te groot. Er moet nog veel werk worden verzet om deze puinhoop op te ruimen.

Er kan nog veel gedaan worden om de kwaliteit van zorg te vergroten en kosten te besparen.  Schiedam kan de uitvoering van de zorg nog kleinschaliger maken, bijvoorbeeld door wijkzorgcentra op te zetten en eigen wijkzorgteams. Kleinschalige zorg bespaard geld uit op dure managementlagen.  Goed opgeleid personeel kan zelf een planning maken en weten heel goed wat de zorgvragers nodig hebben. Bureaucratie kost teveel tijd en geld, wij zien liever dat dit besteed wordt aan de zorgvragers en de inzet van zorgverleners. Ook de inzet van nieuwe technologie kan bijdragen aan betere zorg en kosten besparingen. Als ook meer in samenhang andere problemen aan te pakken waar personen, gezinnen mee kampen (zoals verslaving) , het beroep op zorg proberen te verkleinen.  Er moet extra geld worden gereserveerd om bij tegenvallende besparingen, te zorgen dat niemand zorg tekort komt.

 

Cultuur en kunst - verrijkend , vernieuwend en verbindend

Cultuur en kunst verrijkt het individu en verbindt de samenleving. In Schiedam zijn beiden ruim aanwezig en leveren een bijdrage aan de aantrekkelijkheid van de binnenstad, het verbinden van groepen in de samenleving, de ontwikkeling van jongeren, maar ook voor frisse ideeën voor (economische en technologische) vernieuwing. Het huidige kunst -en cultuuraanbod moet daarom worden behouden en de banden met de Schiedamse samenleving verder versterkt.

Tegelijkertijd staat de ruimte voor de kunstenaar en andere creatieve beroepen om te ondernemen en zich te ontwikkelen onder druk. Gebrek aan leegstaande panden voor bijvoorbeeld ateliers, neemt toe. De gemeente zou bewust creatieve broedplaatsen moeten stimuleren, ook door samen te werken met vastgoedeigenaren. Kunst- en cultuur zouden ook een plek moeten krijgen bij andere gemeentelijke werkzaamheden, zoals in de buitenruimte.

 

Een klimaatbestendige, gezondere en duurzame stad

Het klimaat veranderd met steeds meer wateroverlast, fossiele brandstoffen raken op en onze regio raakt steeds dichter bebouwd. Terwijl Schiedam nu al de nodige waterproblemen kent en is omringt door industrie met bijbehorende milieuvervuiling. Onze stad zal zich aan die veranderingen moeten aanpassen om te zorgen dat de leefbaarheid behouden en versterkt wordt. De noodzakelijke ruimtelijke keuzes, investeringen in duurzame energie en meer waterberging vragen om een intensieve lange termijn samenwerking tussen gemeente, bewoners, bedrijven en andere overheden.

Belangrijk bij het nemen van de noodzakelijke maatregelen, zoals van het gas af, is dat ook voor de schiedammers met de kleine portemonnee goede betaalbare alternatieven krijgen aangereikt. Van Schiedammers vragen we ook zelf een bijdrage te leveren door bijvoorbeeld hun tuintegels te vervangen door gras. We stimuleren gezamenlijke inkoop en investeringen in verduurzaming door bewoners en bedrijven.

Een gezondere leefomgeving kunnen we niet alleen in Schiedam zelf realiseren. Regionale samenwerking om de Rotterdamse haven te verduurzamen is essentieel. Daarnaast blijven we ons inzetten op het verplaatsen dan wel verdwijnen van Rotterdam The Hague Airport.

De natuur is de afgelopen jaren versterkt en de biodiversiteit neemt gelukkig toe. Zorg voor dierenwelzijn moet onverminderd de aandacht blijven hebben bij het beheer en de aanpak van de openbare ruimte. Niet commerciële organisaties zoals het dierenasiel, dierenambulances en andere dieropvangcentra dienen door de gemeente (financieel) te worden ondersteund. Ook voor de opvang van gewonde en zieke dieren draagt de gemeente zorg.

 

Een stad waarin democratisch en solidair wordt bestuurd

De samenleving polariseert in de beeldvorming, terwijl we als buren vaak die problemen niet zo ervaren zoals ze in de media worden voorgespiegeld. De rol van traditionele partijpolitiek om die verschillen te vertalen in heldere keuzes en daadkrachtige maatregelen, staat onder druk. Dit komt door afkalvend politiek draagvlak en versplintering, verruwing van het debat, toenemende uitsluiting van groepen en onevenredige aandacht voor wie het hardst schreeuwt. En het niet durven kiezen voor noodzakelijke maatregelen bij het minste geringste protest. Ook wordt het politieke debat steeds minder gevolgd door onze inwoners en vindt het publieke debat steeds meer plaats via verschillende sociale media, waarin de grootste schreeuwers, niet gehinderd door kennis en feiten, de toon bepalen.

De SP ziet als enige weg vooruit uit deze neerwaartse spiraal om zoveel mogelijk te werken aan oplossingen waar iedereen van profiteert. Dat vraagt creativiteit, slimmer samenwerken en het benutten van zo veel mogelijk kennis en nieuwe technieken, zoals we in de hoofdstukken hiervoor hebben beschreven. Maar puntje bij paaltje zal er soms ook keuzes moeten worden gemaakt waar niet iedereen zich in zal vinden. Dat vraagt om een heldere en transparante afweging in de gemeenteraad, zodat iedereen weet dat het eerlijk en democratisch besloten is.

De huidige ontwikkelingen gaan echter razendsnel. De SP is voorstander van experimenten om te kijken hoe we dit in moderne tijden kunnen organiseren en waarbij we ook nieuwe (digitale) mogelijkheden benutten om inwoners te betrekken bij het besluitvorming in de gemeente. Daarbij kan gedacht worden aan meer interactieve en op maat gesneden informatievoorziening en digitale raadplegingen of peilingen over bepaalde dilemma's waar de gemeenteraad een besluit over moet nemen.

Een vangnet voor iedereen

Solidariteit is voor de SP niet enkel opkomen voor de allerarmsten. De economische crises laat ook z’n sporen na bij huishoudens die op papier genoeg verdienen, maar dagelijks met hoge vaste lasten en schulden lastig kunnen rondkomen. En hoewel de economie aantrekt, hebben we ook een zeer flexibele arbeidsmarkt met (schijn)zelfstandigen en veel tijdelijke contracten, wat kwetsbaar maakt voor tegenslagen.

De SP wil dat iedereen in Schiedam meedoet en niemand wordt buitengesloten en aan de zijlijn blijft staan. Daarom moet het bestaande armoedebeleid volledig worden doorgezet, maar ook via maatwerk beschikbaar worden voor bijvoorbeeld zzp'ers die formeel boven de armoedegrens vallen.

De gemeente blijft samenwerken met instellingen, organisaties, verenigingen die op het sociale terrein actief zijn om zo effectief mogelijk te werk te gaan bij de bestrijding van armoede. Daarbij zetten we de mens, het gezin centraal, met alle problemen die spelen op het gebied van inkomen en zorg. Daarbij verdienen de schuldhulpverlening en de nog steeds hoge armoede onder kinderen extra aandacht.

 

Financiën, rechtvaardige , eerlijke en heldere keuzes

Hoewel de gemeentelijke belastingen een fractie vormen van de totale belastingaanslag, is er menig huishouden voor wie elke euro minder er 1 teveel is. Daarbij maakt het niet uit op welke grondslag, hoeveelheid afval of woningwaarde, dit gebaseerd is. Het principe van kostendekkendheid voor de afvalstoffenheffing en rioolbelasting is hoe dan ook achterhaald. Van het meest goedkoop beheren, gaat steeds meer geld op aan (noodzakelijke) maatregelen voor verdere verduurzaming en tegengaan wateroverlast, wat een gezamenlijk belang is.

De SP wil voortaan dat er afspraken worden gemaakt over de ontwikkeling van de totale belastingdruk en die beperkt houden. Wel moet een groter deel van de totale belastinginkomsten dan nu worden opgebracht door de meest vermogenden.

 

Leven lang leren

De kwaliteit van het onderwijs is de basis voor de toekomst van onze kinderen en bepaald in hoge mate de kansen in hun leven. In toenemende mate is bij- en omscholing ook noodzaak voor de huidige beroepsbevolking om aan het werk te blijven. Daarnaast kampen vele bedrijven met gebrek aan voldoende opgeleid personeel, met name in de techniek, terwijl er nog veel Schiedammers, van jong tot oud, geen baan kunnen vinden. Kennis en technologie veranderen echter met een snelheid die door het traditioneel onderwijs lastig is bij te benen. Heel Schiedam zou dan ook een omgeving moeten worden waar permanent leren, werken en innoveren, hand in hand gaan.

Daarvoor moet er intensiever samengewerkt worden tussen onderwijsinstellingen en bedrijven. De stad moet ruimte bieden aan nieuwe mengvormen van onderwijs en werken. Hierin kan de gemeente zelf het goede voorbeeld geven bij de werkzaamheden die zij uitvoert. Nieuwe kennis en technieken, zoals 3d-printing en programmeren, zouden sneller hun intrede in het onderwijs moeten
maken.

Kinderen moeten in het kader van passend onderwijs de juiste ondersteuning krijgen op school. Voor wie niet mee kan komen in het regulier onderwijs, moet er altijd plek zijn in het speciaal onderwijs.  Daarvoor is goede samenwerking tussen het onderwijs, de zorg en de gemeente van groot belang.

Onderwijs moet toegankelijk zijn voor iedereen, van jong tot oud. Met name jongeren die voorheen op het speciaal onderwijs waren aangewezen, verdienen extra ondersteuning. Het Schiedamse bedrijfsleven zou zich meer kunnen inzetten om passende werkgelegenheid voor hen te creëren in plaats van mee te gaan met de 'diploma-inflatie'. Voor de bestaande beroepsbevolking, met name de ouderen onder hen, moet de toegankelijkheid tot om- en bijscholing worden vergoot. Aanpak van laaggeletterdheid verdient daarbij extra aandacht.

 

Mobiliteit, naar een duurzaam en fijnmazig vervoer

Mobiliteit is een essentiële levensbehoefte, bijvoorbeeld voor werk, recreatie of sociale contacten.  Voor bedrijven is goede bereikbaarheid noodzakelijk voor ontvangen van klanten, bevoorrading en hun eigen werknemers. Ondanks de vele OV-verbindingen, is men in flinke delen van de stad nog vooral aangewezen op de auto. De noodzaak om de milieubelasting en het ruimtegebruik van de auto terug te dringen, neemt toe. Ook door de toename van bestelbusjes door de groeiende internetaankopen. Met name de veranderende functie van onze binnenstad schreeuwt om meer ruimte voor voetgangers.

Automobilisten moeten daarom verleid worden met betere alternatieven. Zoals het gebruik van elektrische deelauto's, goede fietsvoorzieningen, kwalitatief betere fiets- en voetgangerswegen.  Voor de bevoorrading van bedrijven moet een stedelijk duurzaam distributiesysteem worden opzet.  Voor Schiedam-Noord is uitbreiding van het OV essentieel. Daarnaast wordt er haast gemaakt met het realiseren van een station Kethel.

Mobiliteit moet voor iedereen toegankelijk zijn. Voorzieningen als een Argos-mobiel en gratis OV voor minima zetten we voort.

 

Oude en nieuwe bedrijvigheid

Schiedam is een stad, waar niet alleen gewoond maar ook veel gewerkt wordt. Daarbij is het middenen kleinbedrijf de belangrijkste motor van onze economie, nu en in de toekomst. Niet alleen voor de noodzakelijke werkgelegenheid, maar ook voor hun bijdrage aan de levendigheid en leefbaarheid van onze stad en de diverse maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan. Tegelijkertijd staan zij voor grote veranderingen vanwege nieuwe technologie, zie detailhandel door internetaankopen, en de noodzaak tot verduurzaming. We blijven samen werken met ondernemers om de uitdagingen het hoofd te bieden en te zorgen voor behoud van banen en het creëren van de noodzakelijke nieuwe werkgelegenheid.

Daarbij moeten we ondernemers de ruimte geven om te ondernemen en ondersteunen waar het kan, zeker als het gaat om startende ondernemingen. We helpen bedrijven bij het opzetten van bedrijfsinvesteringszones. Zo voorkomen we free-riders en vergroten we de slagkracht om winkelgebieden en bedrijventerreinen te vernieuwen. Ook stimuleren we bedrijven om maatschappelijk verantwoord te ondernemen (MVO) en geven extra aandacht aan praktijken die van breder belang zijn voor de Schiedamse samenleving.

In de binnenstad gaan we door met de verandering van vooral een winkelgebied, naar een bruisende omgeving waar wonen, vrijetijdsbeleving, toerisme en eigentijdse (ambachtelijke) ondernemingen centraal staan. De bekendheid van Schiedam als de historische binnenstad van groot-Rijnmond moet nog sterker worden gepromoot. Belangrijke winkelgebieden in de rest van de stad zijn essentieel voor de voorzieningen en leefbaarheid van die wijken. Investeringen zijn nodig om deze toekomstbestendig te houden.

Prettig wonen voor iedereen

De woningbouw is uit het slop getrokken. Er zijn de afgelopen jaren nieuwe woonwijken aangelegd of in aanbouw. Ook zijn veel kantoren en winkels getransformeerd naar woningen. Toch is er nog steeds een grote woningnood. Niet alleen in Schiedam, maar in heel de regio, wat we merken aan de instroom uit Rotterdam. Het is steeds lastiger geworden voor starters maar ook de middeninkomens om een betaalbare woning te vinden. In de toekomst neemt het tekort alleen maar toe als we niets doen doordat de samenleving vergrijst en ouderen steeds langer zelfstandig wonen. Ook krijgen we steeds meer alleenstaanden, wat de bezetting per woning doet afnemen maar ook de woonlasten per persoon doet toenemen.

Daarom moet niet alleen in Schiedam, maar in heel de regio, flink worden bijgebouwd. Alleen zo voorkomen we dat de woonlasten blijven stijgen en jongeren steeds langer thuis moeten blijven wonen. Nieuwe woonwijken moeten daarom bestaan uit een gevarieerd aanbod van woningen, in verschillende prijsklasse, wat ook bijdraagt aan het verminderen van de tweedeling in de samenleving. Vooral rond OV-knoopunten zijn er kansen om in hogere dichtheden te bouwen voor de groeiende groep studenten/starters/alleenstaanden die graag in een grootstedelijke omgeving wonen. We stoppen met het per se nastreven van minder sociale woningbouw, maar bouwen voor de toekomstige vraag en stemmen dat regionaal af.

Ook de bestaande woningen moeten meer toekomstbestendig worden gemaakt vanwege de vergrijzing en de noodzaak om te verduurzamen. Huiseigenaren en VVE's moeten daarin worden ondersteund, met name die daar onvoldoende geld voor hebben.

Samen leven in Schiedam, we zijn allemaal minderheden

Samen leven in Schiedam, we zijn allemaal minderheden

Schiedam zou als diverse stad een voorbeeld moeten worden voor andere grote steden door tegenwicht te bieden aan de toenemende verruwing en polarisatie in de samenleving. Samen kunnen we met elkaar weer betekenis geven aan het woord 'samenleving'. Daarbij respecteren we elkaars verschillen en stoppen we elkaar niet in hokjes. We zoeken juist naar wat ons bindt; een stad waarin je je veilig en prettig voelt, een schone en goed functionerende leefomgeving, wat kansen biedt om in het leven vooruit te gaan, waar we elkaar bijstaan als het tegen zit en met elkaar de dialoog aangaan als we het niet met elkaar eens zijn. Daarbij accepteren we niet dat op grond van leeftijd, sekse, handicap, afkomst, geloof, seksuele geaardheid, mensen worden uitgesloten en gediscrimineerd. We zien diversiteit juist als een kans en maken hiervan gebruik om voor elkaar een samenleving te creëren waar iedereen zich in thuis voelt.

De gemeente moet hier het goede voorbeeld in geven door de diversiteit in de stad te benutten binnen de eigen gelederen. De gemeente faciliteert gemeenschappelijke ontmoetingsplekken in de buurten. Niet extra repressie maar het verkleinen van anonimiteit en sociale samenhang draagt het beste bij aan het vergoten van het veiligheidsgevoel. De gemeente verwacht van instellingen, (sport)verenigingen, organisaties en bedrijven ook inspanning om bij te dragen aan onze samenleving. Extra aandacht is nodig voor de integratie van nieuwkomers uit Midden- en Oost- Europa die steeds vaker de keuze maken in Schiedam hun toekomst op te bouwen. We ondersteunen ruimhartig vluchtelingen die vanwege oorlog en klimaatverandering noodgedwongen hun huis en haard hebben verlaten op zoek naar een veilig bestaan. In Schiedam komen wij op voor elkaar.

In Schiedam werken we samen aan een menswaardige, gelijkwaardige en solidaire samenleving.

Behaalde resultaten

De afgelopen 4 jaar zijn we als onderdeel van het gemeentebestuur erin geslaagd Schiedam sociaal te houden en te versterken. Een greep uit de belangrijkste resultaten:

Zorg en inkomen

Het succesvol overnemen van Rijkstaken op het gebied van zorg, jeugd en werk, zonder extra bezuinigingen. Met de Wijkondersteuningsteams (WOT’s) zijn zorg en ondersteuning laagdrempeliger geworden. Vele vrijwillige zorginitiatieven werden opgezet, zoals een boodschappenbus. Er zijn extra opvanglocaties gerealiseerd of in ontwikkeling voor jongeren, ouderen en andere kwetsbare doelgroepen. Armoedebeleid werd versterkt met o.a. gratis OV voor minima.

Economie

Er is voor het eerst een economische visie vastgesteld, met een economisch fonds, en deze wordt met het bedrijfsleven uitgevoerd om de economie duurzamer, innovatiever en gericht op onze (toekomstige) beroepsbevolking. Veel onnodige regels voor ondernemers werden versimpeld of geschrapt. Het inkoopbeleid van de gemeente werd aangepast om de kansen voor lokale ondernemers en het MKB in het algemeen te vergroten.

Wonen
Er zijn vele nieuwe woonwijken gerealiseerd of in aanbouw. De vernieuwing van de sociale woningvoorraad is extra geld voor uitgetrokken. Er wordt vaker dan eerst gekozen voor renovatie i.p.v. sloop. Nieuwe sociale woningbouw wordt duurzamer; gasloos en energieneutraal. Meer en meer kantoren en winkels worden getransformeerd tot woningen voor de groeiende groep eenpersoonshuishoudens, starters en studenten. De ondersteuning van huiseigenaren met advies en goedkope leningen is voortgezet voor funderingsherstel en achterstallig onderhoud, en verder uitgebreid voor verduurzaming, langer thuis wonen, wateroverlast en ondersteuning VVE’s.

Buitenruimte
Er is structureel extra geld uitgetrokken voor het beheer van de openbare ruimte met vaste kwaliteitsniveaus. Veel achterstallig groot onderhoud aan bijvoorbeeld bruggen en kades, is weggewerkt. Schiedammers hebben meer invloed gekregen op de inrichting van hun wijk en ontwerpen steeds vaker mee. Met het opknappen van parken en de aanleg van natuurvriendelijke oevers is de natuur en biodiversiteit in Schiedam versterkt.

Binnenstad en Cultuur
De aantrekkingskracht van de binnenstad is versterkt via het opknappen van panden en openbare ruimte, meer evenementen, de komst van nieuwe horeca en de nieuwe stadsmarketing. Met de komst van een megabioscoop is de regionale aantrekkingskracht van Schiedam versterkt. Er is extra geld geïnvesteerd in cultuur. De bibliotheek is aanwezig in meer wijken.

Doe mee


Meld je aan

Terug naar boven
Doe mee Word lid Contact Normale website